Đơn đăng ký nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư

Đơn đăng ký nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư là mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ

Hình thức đăng ký

Mua □

Thuê □

Thuê mua □

Kính gửi: …………………………………….

Họ và tên người đăng ký: ............................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)

số……………… cấp ngày ……/……/........tại .................................................................

Nơi ở hiện tại: ...........................................................................................................…….

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số……………….tại: ..................................................

Số thành viên trong hộ gia đình 10 ………………người, bao gồm:

1. Họ và tên: …………………………….CMND số …………………………..là: .................

2. Họ và tên: …………………………….CMND số …………………………..là: .................

3. Họ và tên: …………………………….CMND số …………………………..là: .................

4. Họ và tên: …………………………….CMND số …………………………..là: .................

5 .............................................................................................................................……………

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau (trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được sử dụng làm nhà ở phục vụ tái định cư thì phải có giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình cá nhân kèm theo đơn này):

- Có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết bố trí 01 nhà ở phục vụ tái định cư theo hình thức………………. tại dự án: ……………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết nhà ở phục vụ tái định cư, tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư.

 

………., ngày …… tháng …… năm …..
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan