Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu - Mẫu HK04

Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK04) được cơ quan đăng ký, quản lý cư trú, các đơn vị sử dụng để trao đổi thông tin khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

………………

………………

Số:……./TTTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK04 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

 

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

(Phần lưu tại cơ quan lập phiếu)

 

 

Kính gửi: ………………………………………

 

 

1. Họ và tên người có thay đổi (1):........................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):............................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…...... 4. Giới tính:.....................................

5. Nơi sinh:...........................................................................................................

6. Nguyên quán:...................................................................................................

7. Dân tộc: ………………….8. Tôn giáo:…………… 9. Quốc tịch:.................

10. CMND số:…………………………… 11. Hộ chiếu số:...............................

12. Hồ sơ hộ khẩu số:……………………. 13. Sổ hộ khẩu số:...........................

14. Nơi thường trú:..............................................................................................

..............................................................................................................................

15. Họ và tên chủ hộ:………….......................………….. 16. Quan hệ với chủ hộ:

17. Nơi thường trú trước khi chuyển đến:...........................................................

..............................................................................................................................

18. Họ và tên chủ hộ:…………......................…………. 19. Quan hệ với chủ hộ:  

NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 


CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày….tháng….năm….
TRƯỞNG CÔNG AN
:…………….
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ du

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những nội dung thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cần thông báo, một bản lưu tại nơi lập Phiếu.

 

………………

………………

Số:……./TTTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK04 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

 

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

(Phần chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú)

 

 

Kính gửi: ………………………………………

 

 

1. Họ và tên người có thay đổi (1):........................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):............................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …...../......…/…......... 4. Giới tính:.............................

5. Nơi sinh:...........................................................................................................

6. Nguyên quán:...................................................................................................

7. Dân tộc: …...............……………….8. Tôn giáo:…………… 9. Quốc tịch:..

10. CMND số:…………………………… 11. Hộ chiếu số:...............................

12. Hồ sơ hộ khẩu số:……………………. 13. Sổ hộ khẩu số:...........................

14. Nơi thường trú:..............................................................................................

..............................................................................................................................

15. Họ và tên chủ hộ:……………….............................…….. 16. Quan hệ với chủ hộ:      

17. Nơi thường trú trước khi chuyển đến:...........................................................

..............................................................................................................................

18. Họ và tên chủ hộ:………….............................…………. 19. Quan hệ với chủ hộ:       

NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 


CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày….tháng….năm….
TRƯỞNG CÔNG AN
:…………….
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những nội dung thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cần thông báo, một bản lưu tại nơi lập Phiếu.

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan