Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp được áp dụng cho doanh nghiệp đăng ký thủ tục tạm ngừng hoạt động.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ..................

.........., ngày ... tháng ... năm.........

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ..................

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ..............................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax:.............................................................

Email:...................................................................................................................................

Website:...............................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................................

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ........................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày .... tháng .... năm ............

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày .... tháng .... năm ...........

Lý do tạm ngừng:

..............................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Kèm theo Thông báo:
- ..............................
- ..............................
- ..............................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Mời các bạn tham khảo thêm mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp sẽ được áp dụng trong năm 2016. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là biểu mẫu thông báo được sử dung khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Mời các bạn nghiên cứu và tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...................

..............., ngày .... tháng .... năm ...........

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh
trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/
chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố...................

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ......................................................................................................................................................

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày ..... tháng ..... năm .......... cho đến ngày .... tháng ..... năm ............

Lý do tạm ngừng: .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày ... tháng ... năm ........ cho đến ngày ... tháng ... năm ......... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ............

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ..................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):      

Lý do tạm ngừng: .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ...........................................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ........................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): .........................................................................................................................

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ..............................................................................................

cấp ngày: ................. /............ /.................

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng….năm……

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ............

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ..................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):      

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ...........................................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ........................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): .........................................................................................................................

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ..............................................................................................

cấp ngày: ................. /............ /.................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-......................................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)1

1: [Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.]

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan