Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dành cho người lao động khai báo những thông tin cá nhân cần thiết để có thể nhận được trợ cấp của chính phủ do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

1. Họ và tên người lao động……………………………………………………………

2. Họ và tên chủ hộ của người lao động………………………………………………..

3. CMND………………….ngày cấp……………………..năm……………………….

4. Năm sinh…………..

5. Nơi ở hiện nay……………………………………………………………………….

6. Số điện thoại………………………………

7. Công việc làm trước khi mất việc làm, tạm dừng lao động

a. Công việc……………………………………………………………………………

b. Loại hợp đồng (HĐLĐ) đã kí kết (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

¨ Có HĐLĐ                                           ¨ Không HĐLĐ

¨ Lao động tự do                                   ¨ Hộ kinh doanh cá thể

Khác (Ghi cụ thể)…………………………….

8. Nơi làm việc…………………………………………………………………………

9. Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Nếu có).

¨ Đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

¨ Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (Lý do)

10. Nguyên nhân mất việc, tạm dừng lao động ((Đánh dấu x vào ô tương ứng)

¨ Chấm dứt HĐLĐ

¨ Tạm hoãn HĐLĐ không lương

Khác (Ghi cụ thể)……………………………

11. Thời gian mất việc làm, tạm dừng lao động do Covid-19

…..ngày……tháng……năm

Người lao động

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan