Mẫu đơn xin tách hộ khẩu

Mẫu đơn xin được tách hộ khẩu được dùng cho người có nhu cầu xin tách hộ khẩu để làm hộ khẩu riêng cho mình.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm …

ĐƠN XIN TÁCH HỘ KHẨU

Căn cứ Luật cư trú năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2013

Kính gửi: -Công an xã ……………. (Với tỉnh/thành phố trực thuộc tỉnh …….)/ Công an quận/ huyện……………………….. (Với tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

Tôi là: …………………………………    Sinh ngày: … / … / … Giới tính: ………...

Chứng minh nhân dân số: ………… Ngày cấp: …/…/…. Nơi cấp: ………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………...…………………………………….

Dân tộc:…………………………………Tôn giáo:…………. Quốc tịch: …………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………...…………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………..……………

Họ tên chủ hộ: ………………………………... Quan hệ với chủ hộ: …………………

Lý do tách hộ khẩu: …………………………………………………………………….

Dựa vào Điều 27 Luật cư trú năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2013 về tách sổ hộ khẩu quy định như sau:

Điều 27.Tách sổ hộ khẩu

1.Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a)Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b)Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2.Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3.Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Do đó, Tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan chấp thuận để tôi được tách hộ khẩu theo quy định pháp luật.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của chủ hộ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan