Mẫu đơn kiến nghị tiền điện

Khi có vướng mắc về hóa đơn tiền điện, khách hàng có thể dùng đến mẫu đơn kiến nghị tiền điện nộp lên cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

……….., ngày …… tháng ……. năm .......

Mẫu đơn kiến nghị tiền điện

Căn cứ Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

Kính gửi: ĐIỆN LỰC......................

Tôi là: ………………………………… sinh ngày: …………………………

Địa chỉ:……………………………… 

Hợp đồng mua bán điện số ……………… ký ngày ………………….

Mục đích sử dụng điện: ......Sinh hoạt ......Kinh doanh dịch vụ ......Sản xuất ......Cơ quan

Địa chỉ nơi sử dụng điện:……………………… ……………………… 

Tôi làm đơn này xin trình bày với điện lực............. sự việc như sau:

Tháng …./……, mức tiền điện của gia đình tăng đột biến so với tháng........ mặc dù mức sử dụng điện vẫn như tháng trước. Vì vậy tôi mong muốn điện lực....... xem xét, xác minh lại và có văn bản trả lời cho tôi cùng gia đình được biết về kết quả xác minh về số tiền điện tháng........

Gia đình tôi cam kết các thông tin cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật và mong muốn có kết quả xác minh thỏa đáng. Kính mong quý cơ quan xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

……., Ngày…., tháng…., năm…..

                                                                                                                                                 Người làm đơn

 

 

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan