Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu là mẫu đơn được các tổ chức, cá nhân đề nghị được giảm thuế những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mẫu này được ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../.........
V/v đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

.............., ngày......tháng.....năm........

Kính gửi: ...................................................

Tên tổ chức/cá nhân: .........................................................................................................

Mã số thuế: .........................................................................................................................

CMND/Hchiếu số: ...................................................... Ngày cấp: ......../........../..............

Nơi cấp:    Quốc tịch: .....................................................

Địa chỉ:   

Số điện thoại: .................................................................. ; số fax: ....................................

Nội dung đề nghị: ..............................................................................................................

Lý do đề nghị giảm thuế: ..................................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại: .......................................................................................

Số TT

Tên hàng, quy cách, phẩm chất

S, ngày tờ khai Hải quan

Lượng hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan

Đơn vị tính

Trgiá tính thuế, đơn v tính

Tỷ lệ tổn thất

Số tiền thuế phải nộp (VNĐ)

Stiền thuế đề nghị giảm (VNĐ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ, tài liệu kèm theo (1):

-                 : 01 bản chụp/01 bản chính;

-                 : 01 bản chụp/01 bản chính;

-                  : 01 bản chụp/01 bản chính.

Tổ chức/cá nhân cam đoan nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Liệt kê cụ thể tên loại tài liệu kèm theo.

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan