Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là mẫu biên bản về thỏa thuận góp vốn kinh doanh của các thành viên trong hội đồng quản trị.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

 

Hôm nay, vào lúc …. giờ, ngày................ tại.........................................................

Chúng tôi gồm những Ông, Bà có tên sau:

1. Ông, Bà:............................................. Giới tính:........ Quốc tịch:..................................................

Sinhngày:.............................................................................................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:.................... Ngày cấp:....... Nơi cấp:......................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................................................

2. Ông, Bà:............................................. Giới tính:........ Quốc tịch:..................................................

Sinh ngày:..............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................... Ngày cấp:....... Nơi cấp:......................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................................................

3. Ông, Bà:............................................. Giới tính:........ Quốc tịch:..................................................

Sinh ngày:..............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................... Ngày cấp:....... Nơi cấp:......................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................................................

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn:...........................................................................................................................

2. Số vốn góp, loại tài sản góp vốn của từng thành viên:...............................................................

3. Thời hạn góp vốn:............................................................................................................................

4. Cử người quản lý phần vốn góp: ...................................................................................................

5. Cam kết của các bên:.......................................................................................................................

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:.............................................................................................................

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

 

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan