Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu được các doanh nghiệp lập ra để báo cáo về việc nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Tên doanh nghiệp: ..........................................................; Địa chỉ: ................................................................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ................................................................................................................................................................................

Hồ sơ thanh khoản quý: ............................., năm ..........

STT

Tên/Mã nguyên liệu, vật tư

Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khẩu

Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu

NL, VT xuất trả lại

Lượng NV, VT tồn cuối quý

Tờ khai nhập khẩu

Lượng NL, VT tồn của quý trước chuyển sang

Đơn vị tính

Tên/ mã sản phẩm xuất khẩu

Tờ khai xuất khẩu

Định mức NL, VT (kể cả hao hụt đơn vị sản phẩm

Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SPXK

Tờ khai xuất khẩu (số, ký hiệu; ngày đăng ký)

Lượng NL, VT xuất trả lại

Số; ký hiệu; ngày đăng ký

Ngày hoàn thành thủ tục hải quan

Lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

Số; ký hiệu; ngày đăng ký

Ngày hoàn thành thủ tục hải quan

Lượng sản phẩm xuất khẩu

ĐV tính

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........., ngày....tháng....năm......

........., ngày....tháng....năm....

 

Công chức hải quan kiểm tra đối chiếu
(Ký tên, đóng dấu công chứng)

 

Giám đốc Doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

                                     

 

 

 

Ghi chú:

(1) - Cột (15) và (16) chỉ áp dụng đối với những trường hợp xuất khẩu nguyên liệu, vật tư trong quý thanh khỏan

(2) - Lượng NV, VT tồn cuối quý tại cột (17) = lượng NL, VT nhập khẩu trong quý tại cột (5) + lượng NL, VT tồn của quý trước tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu cột (14) - Lượng NL, VT xuất trả cột (16)

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan