Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ công viên chức

Tham khảo và tải file Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ công viên chức tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

 

Họ và tên cán bộ,  công chức, viên chức: ......................................... Mã số:....................................

Chức vụ:.................................................................... Ngạch bậc lương:...........................................

Đơn vị công tác:.................................................................................................................................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

...........................................................................................................................................................

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng).

...........................................................................................................................................................

3. Tinh thần kỷ luật:

...........................................................................................................................................................

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

...........................................................................................................................................................

5. Tính trung thực trong công tác:

...........................................................................................................................................................

6. Lối sống đạo đức:

...........................................................................................................................................................

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

...........................................................................................................................................................

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

...........................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

 

..........., ngày.....tháng....năm.....

 

Người tự nhận xét
(Ký tên)

 

 

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

 

 

2

Kết quả công tác

 

 

3

Tinh thần kỷ luật

 

 

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

 

 

5

Tính trung thực trong công tác

 

 

6

Lối sống đạo đức

 

 

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

 

 

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

 

 

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

 

 

Kết luận: ………………………………..:

 

................, ngày....tháng.....năm.....

 

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan