Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký - Mẫu 02/MTK

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký - Mẫu 02/MTK được ban thành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP sử dụng trong trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

□ Thay đổi hồ sơ pháp lý □ Thay đổi mẫu dấu □ Thay đổi mẫu chữ ký

Mã số hồ sơ: ........................

 

Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ..................................................................................................

Tên đơn vị: .......................................................................... Mã ĐVQHNS: .........................

QĐ thành lập số: ............. Do cơ quan:  ............ Cấp Ngày/tháng/năm: .....................

Tên cơ quan cấp trên: ..............................................................................................................

Họ và tên Chủ tài khoản: ........................................................................................................

Văn bản bổ nhiệm số .......................................................... Ngày/tháng/năm ............

Họ và tên Kế toán trưởng:  .....................................................................................................

Văn bản bổ nhiệm số .......................................................... Ngày/tháng/năm .............

Lý do thay đổi: ..........................................................................................................................

Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau

(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Họ tên:.........................

Chức vụ:.......................

1..................................

2..................................

Kế toán trưởng

Họ tên:.............................

1..................................

2..................................

Người được uỷ quyền

Họ tên:.........................

Chức vụ:.......................

1..................................

2..................................

Người được uỷ quyền

Họ tên:.............................

Chức vụ:..............................

1..................................

2..................................

Người được uỷ quyền

Họ tên:.........................

Chức vụ:.................................

1................................

2..................................

Người được uỷ quyền

Họ tên:.............................

Chức vụ:..............................

1..................................

2..................................

Ngưòĩ được uỷ quyền

Họ tên:.........................

Chức vụ:.................................

1..................................

2..................................

 

 

 

Mẫu dấu:                   (1)                      (2)

 

THAY ĐỔI NÀY ÁP DỤNG CHO TÀI KHOẢN:

 

STT

PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết

Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kình phí, Chủ đau tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA......................

Mã nguồn NSNN......... thuộc cấp NS................................

Nội dung giao dịch:.............................................................

................................................................

1.3. Số tài khoản:.............................................

.........................................................

...................

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA...............................................................

Mã nguồn NSNN........ thuộc cấp NS...............................

Nội dung giao dịch:.............................................................

....................................................................

1.4. Số tài khoản:.............................................

.........................................................

....................

...

...

...

......................

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA...

thuộc cấp NS..... Mã CTMT, DA và HTCT .

Nội dung giao dịch:.............................................................

1.3. Số tài khoản:.............................................

........................................................

...................

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA...............................................................

thuộc cấp NS...... Mã CTMT, DA và HTCT .

Nội dung giao dịch:.............................................................

.....................................................................

1.4. Số tài khoản:.............................................

........................................................

...................

...

...

...

..................

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu:...............................................................

Nội dung giao dịch:.............................................................

....................................................................

1.3. Số tài khoản:.............................................

........................................................

....................

2

1.2. Mã CQ thu:...............................................................

Nội dung giao dịch:.............................................................

......................................................................

1.4. Số tài khoản:.............................................

........................................................

....................

...

...

...

.....................

 

.........., ngày ... tháng....... năm ....

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan