Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại là mẫu đơn dùng khi cần khởi kiện về vụ án kinh doanh thương mại. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------- 

ĐƠN KHỞI KIỆN

VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện) .......... 

Bên khởi kiện:...........................................................................................................

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:......................................................................................................................

Bên bị kiện:...............................................................................................................

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:......................................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:..................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự:

...................................................................................................................................

(Nếu có ghi rõ họ tên, địa chỉ)

- Yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau đối với Bên bị kiện

Nêu rõ căn cứ khởi kiện

Nêu rõ những yêu cầu cụ thể để nghị Tòa án giải quyết

- Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khời kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

- Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

 

..............., ngày......tháng......năm.......

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan