Ủy ban Dân tộc Tìm thấy 65 văn bản
Q

Quyết định 316/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Quyết định 316/QĐ-UBDT về danh mục mã định danh đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 11/06/2018

Ban hành: 11/06/2018
Hiệu lực: 11/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 307/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 307/QĐ-UBDT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 07/06/2018

Ban hành: 07/06/2018
Hiệu lực: 07/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 308/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 308/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 07/06/2018

Ban hành: 07/06/2018
Hiệu lực: 07/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 269/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025" do Ủy ban Dân tộc ban hành

Ban hành: 18/05/2018
Hiệu lực: 18/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 207/QĐ-UBDT lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước

Quyết định 207/QĐ-UBDT về kế hoạch dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 13/04/2018

Ban hành: 13/04/2018
Hiệu lực: 13/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 186/QĐ-UBDT lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước

Quyết định 186/QĐ-UBDT năm 2018 phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg về Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 06/04/2018

Ban hành: 06/04/2018
Hiệu lực: 06/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 180/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 180/QĐ-UBDT công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 03/04/2018

Ban hành: 03/04/2018
Hiệu lực: 24/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 162/QĐ-UBDT lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại

Quyết định 162/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 26/03/2018

Ban hành: 26/03/2018
Hiệu lực: 26/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 165/QĐ-UBDT lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 165/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 26/03/2018

Ban hành: 26/03/2018
Hiệu lực: 26/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 157/QĐ-UBDT lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước

Quyết định 157/QĐ-UBDT phê duyệt chi phí xuất bản và phát hành Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 22/03/2018

Ban hành: 22/03/2018
Hiệu lực: 22/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 7