HĐND thành phố Hà Nội Tìm thấy 130 văn bản
N

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội số 20/2016/NQ-HĐND

Về việc quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND do HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 06/12/2016

Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô)

Ban hành: 06/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 05/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ban hành ngày 05/12/2016 của HĐND TP Hà Nội

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 05/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/08/2016
Hiệu lực: 13/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND do HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 03/08/2016

Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

Ban hành: 03/08/2016
Hiệu lực: 13/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

Ban hành: 03/08/2016
Hiệu lực: 13/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 13/08/2016

Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/08/2016
Hiệu lực: 13/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND do HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 01/08/2016

Nghị quyết về quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2016
Hiệu lực: 11/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 13